Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Άδεια Κατοχής Κινητών Μνημείων

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Απαλλoτριωσεις, απαλλοτριώσεις >  Άδεια Κατοχής Κινητών Μνημείων
0 Comments
κινητα μνημεια κατοχη

ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

H κατοχή κινητών μνημείων προβλέπεται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (ν.3028/2002) που αναφέρονται κατωτέρω. O πολίτης για την κατοχή κινητού μνημείου υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχαιολογική αρχή του τόπου που βρίσκεται το κινητό μου σημείο συνοδευόμενη από μία υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω). Επίσης θα πρέπει να δικαιολογήσει την κατοχή του κινητού μνημείου(ιστορικό απόκτησης) και μετά από έλεγχο της δηλώσεως και επιτόπιο έλεγχο του κινητού μνημείου , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα και εγκυκλίους χορηγείται στον αιτούντα άδεια κατοχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συμβουλίου . Με την άδεια κατοχής αναλαμβάνει ο πολίτης τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους νόμους(βλ. κατωτέρω) .Η διαδικασία αυτή και δη η παράσταση του πολίτη στο αρμόδιο συμβούλιο καλόν είναι να διενεργείται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Επίσης για τη φορολόγηση της απόκτησης της κατοχής των κινητών μνημείων υφίσταται και οι κατωτέρω αναφερόμενες φορολογικές διατάξεις και εγκύκλιοι.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ : WordPDF
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣWordPDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 20
1. Στα κινητά μνημεία περιλαμβάνονται:
α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453,
β) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830 και αποτελούν ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που αποσπάσθηκαν από ακίνητα μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου,
γ) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830, δεν υπάγονται στην περίπτωση β’ και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους,
δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους και
ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή επιστημονικής σημασίας τους.
2. Τα αρχαία κινητά μνημεία που υπάγονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Περίληψη της εισήγησης αποστέλλεται στις τελωνειακές, λιμενικές και αστυνομικές αρχές. Η εισήγηση κοινοποιείται στον κύριο ή και τον κάτοχο, οι οποίοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση. Τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού επέρχονται από την κοινοποίηση της εισήγησης και αίρονται εάν η απόφαση χαρακτηρισμού δεν εκδοθεί εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Για το χαρακτηρισμό μνημείων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού τους, εφόσον διατηρεί την κυριότητά τους.
5. Η απόφαση χαρακτηρισμού που εκδίδεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ανακαλείται μόνο για πλάνη περί τα πράγματα. Η απόφαση ανάκλησης του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται με εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χαρακτηρίζονται μνημεία, ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, λαογραφική, εθνολογική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, εφόσον σπανίζουν, ο ατομικός προσδιορισμός τους είναι δυσχερής και συντρέχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους.
7. Η ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισμού μεμονωμένου μνημείου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον το συγκεκριμένο κινητό στερείται της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας για την οποία χαρακτηρίστηκε η κατηγορία μνημείων.
ΑΡΘΡΟ 21
1. Τα αρχαία κινητά μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και είναι εκτός συναλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.
2. Δικαίωμα κυριότητας σε εισαγόμενα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453 αναγνωρίζεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 28.
3. Τα αρχαία κινητά μνημεία που αποτελούν ευρήματα ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανεξάρτητα από τη χρονολόγησή τους, ανήκουν κατά κυριότητα και νομή στο Δημόσιο, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και εκτός συναλλαγής.
4. Το δικαίωμα κυριότητας σε άλλα κινητά μνημεία μεταγενέστερα του 1453 ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
5. Η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 1039 Α.Κ. δεν ισχύει για κινητά μνημεία.
ΑΡΘΡΟ 23
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άδεια κατοχής κινητού αρχαίου μνημείου του οποίου η κυριότητα ανήκει στο Δημόσιο.
2. Άδεια κατοχής χορηγείται στο πρόσωπο που δηλώνει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24, κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, ύστερα από σχετική αίτησή του, εκτός εάν:
α) το αρχαίο είναι ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής ή καλλιτεχνικής σημασίας και είναι ανάγκη να βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του Δημοσίου, β) ο αιτών δεν διασφαλίζει την ικανοποιητική φύλαξη και διατήρησή του, ιδίως εάν δεν δηλώνει κατάλληλο τόπο για τη φύλαξή του ή
γ) ο αιτών δεν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατόχου και ιδίως αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα πιο πάνω κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν τη διοίκησή του.
3. Όταν ο κάτοχος αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453 αποβιώσει, χορηγείται άδεια κατοχής στον κληρονόμο του, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση, εκτός εάν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις των περ. β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου. Η σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρόνο.
4. Η άδεια κατοχής είναι δυνατόν να ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εάν παύσει να συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις της χορήγησής της σύμφωνα με την παρ. 2 ή παραβιαστούν τα άρθρα 27, 28 και 29. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως αν ο κάτοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περ. γ) της παρ. 2. Η άδεια μπορεί επίσης να ανακαλείται, αν κριθεί εκ των υστέρων ότι το αρχαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη επιστημονική ή καλλιτεχνική σημασία και πρέπει να βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του Κράτους. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται ως αποζημίωση η αμοιβή της παρ. 3 του άρθρου 24. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανάκλησης τα αρχαία αναλαμβάνονται χωρίς αποζημίωση από το Δημόσιο.
5. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι το κινητό αρχαίο που δηλώνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 έχει πολύ μικρή επιστημονική και εμπορική αξία, καταγράφεται από την Υπηρεσία και καταλείπεται στην ελεύθερη χρήση του αιτούντος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 28
1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453, μπορεί να μεταβιβάζει την κατοχή του αφού γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πρόθεσή του και τα στοιχεία του υποψήφιου κατόχου, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για άδεια κατοχής που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 23. Η σχετική πράξη εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρόνο. Μεταβίβαση που γίνεται χωρίς την άδεια αυτή είναι άκυρη και τα κινητά μνημεία αναλαμβάνονται χωρίς διατυπώσεις από το Δημόσιο.
2. Η μεταβίβαση αιτία θανάτου της κατοχής μνημείων της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 23, ειδάλλως τα αρχαία αναλαμβάνονται από το Δημόσιο.
3. Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού μνημείου που ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ειδάλλως είναι άκυρη. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται όροι ως προς το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να μεταβιβαστούν τα μνημεία. Σε περίπτωση πώλησης, το Δημόσιο μπορεί να ασκεί δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Η μεταβίβαση μνημείων που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, άλλα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή δόγματα επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, προς άλλα τέτοια πρόσωπα ή ενώσεις, στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αποτελούν αναγνωρισμένα μουσεία του άρθρου 45, ειδάλλως είναι άκυρη.
5. Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού μνημείου, εκτός αυτών των παρ. 3 και 4, επιτρέπεται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της σχετικής πρόθεσης, των στοιχείων του προσώπου προς το οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί, και, σε περίπτωση πώλησης, της τιμής και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση χωρίς το Δημόσιο να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή. Η μεταβίβαση που έγινε χωρίς τη γνωστοποίηση αυτή είναι άκυρη.
6. Σε περίπτωση πώλησης μνημείων με δημοπρασία ή δημόσιο πλειστηριασμό, προτιμώνται στην ίδια τιμή, κατά σειρά, το Δημόσιο, τα μουσεία του άρθρου 45 και οι συλλέκτες μνημείων.
7. Όποιος αποκτά την κυριότητα μνημείου αιτία θανάτου οφείλει να ειδοποιεί σχετικά την Υπηρεσία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
8. Ο κύριος μνημείου μπορεί να το μεταβιβάζει στο Δημόσιο σε τιμή που συμφωνείται ή ειδάλλως ορίζεται από την εκτιμητική επιτροπή της παρ. 11 του άρθρου 73.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ : PDF

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΡΘΡΟ 47
1. Σε περίπτωση επιβολής φόρου κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, με αντικείμενο κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ο φόρος που αναλογεί μπορεί να καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε είδος με τη μεταβίβαση ίσης αξίας κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δημόσιο. Η αξία του κινητού καθορίζεται από ειδική εκτιμητική επιτροπή. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, τα μουσεία ή άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς στους οποίους κατατίθενται τα μνημεία ή άλλα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ρυθμίζονται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος για τη χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΟΛ 1042.2010
Εκτίμηση χρηματικής αξίας κινητών μνημείων.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 73 του Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153 τ. Α΄/28-6-2002) «Η χρηματική αξία κινητών μνημείων καθορίζεται από τριμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Εάν ο ιδιώτης δεν αποδεχθεί την τιμή που καθορίζεται από την παραπάνω επιτροπή, συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από έναν ειδικό επιστήμονα εκπρόσωπο του ιδιώτη, έναν προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Πολιτισμού ή έναν διευθυντή μουσείου οριζόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού και έναν ειδικό επιστήμονα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου».
Εξάλλου κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του ίδιου αυτού Ν. 3028/2002, «ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:
αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.
ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20.
γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους.
δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα.»
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002) προκειμένου να υπολογισθεί ο αναλογών φόρος (κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλόγων (Πολυγνώτου 13, Αθήνα 10555, τηλ. 210 3219860 και 3210143), η οποία θα διαβιβάσει το αίτημα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για σύσταση της προβλεπόμενης από το νόμο εκτιμητικής Επιτροπής.

ΠΟΛ 1017.2017
Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3028/2002 (άρθρο 47 παράγραφοι 1, 3 και 4) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α’153),β) του ν.2238/1994 (άρθρο 31 παραγρ. 1) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α’151),γ) του άρθρου 82 παρ. 7 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (ΦΕΚ Α’ 266),δ) του ν.2190/94 (άρθρο 30 παρ. 6) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 28),ε) του π.δ.63/2005 (άρθρο 90) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98),στ) του π.δ.191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ Α’ 146),ζ) του π.δ.81/2002 «Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 57),η) την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ1/10.3.04 «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β’153).
2. Την απόφαση 37930/ΔΙ0Ε 1264/05 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 1432).
3. Το υπ’ αριθ. 4349/12-10-05 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Συνιστούμε ειδική εκτιμητική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής:1) Ένα Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο,2) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, με αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Κληρονομιών και Δωρεών,3) Έναν μόνιμο υπάλληλο του ΥΠΠΟ του κλάδου (α) ΠΕ Αρχαιοτήτων (β) ΠΕ Ιστορικών Τέχνης (γ) ΠΕ Λαογράφων Εθνολόγων,4) Τον Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών,5) Τον Προϊστάμενο του κρατικού μουσείου στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο Δημόσιο, λόγω δωρεάς ή εξόφλησης οφειλομένου φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ή τον Προϊστάμενο του αναγνωρισμένου κατά το άρθρο 45 ν. 3028/2002 από τον Υπουργό Πολιτισμού μουσείου, στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα σ’ αυτό, λόγω δωρεάς, κινητά μνημεία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό μουσείο, για να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο Δημόσιο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 47 εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, τον Προϊστάμενο του εποπτευόμενου ουσιαστικά και αναγνωρισμένου κατά το άρθρο 45 ν. 3028/2002 από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσείου, στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα άνω πολιτιστικά αγαθά (εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης).Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για μια τριετία και εδρεύει στην Αθήνα. Με την απόφαση συγκροτήσεως της Επιτροπής ορίζονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές αντίστοιχης ιδιότητας των τακτικών μελών. Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και ο νόμιμος αναπληρωτής του, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ. Τα μέλη της Επιτροπής υπό στοιχεία 3 α), β), γ) εναλλάσσονται ανάλογα με το είδος του εκτιμώμενου αντικειμένου, ώστε η Επιτροπή να είναι πάντοτε πενταμελής.
Άρθρο 2
Η Επιτροπή είναι αρμόδια:
α) Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στο ν.3028/2002,τα οποία μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε Μουσεία αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.3028/2002.
β) Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στο ν.3028/2002, ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης, τα οποία μεταβιβάζονται στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002, για την ολική ή μερική εξόφληση του φόρου που οφείλεται σε περιπτώσεις κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς με αντικείμενο κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα συλλογικά όργανα του Δημοσίου και προβαίνει στην εκτίμηση της χρηματικής αξίας των αντικειμένων, μετά από αυτοψία. Για την εκτίμηση της χρηματικής αξίας των κινητών μνημείων, ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης, λαμβάνονται υπόψη η σημασία και η αξία τους από ιστορικής, αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής και τεχνικής απόψεως, η σπανιότητα τους και οι τιμές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Άρθρο 4
Καθορίζουμε τον τρόπο μεταβίβασης κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν.3028/2002 ως ακολούθως:
α) Όταν αντικείμενο κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς είναι κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης, ο υπόχρεος σε φόρο – κληρονόμος, κληροδόχος, δωρεοδόχος, μπορεί να καταβάλει μερικά ή ολικά το φόρο, που αναλογεί σε αυτό, σε είδος, με μεταβίβαση στο Δημόσιο κινητού μνημείου ή εικαστικού ή άλλου έργου τέχνης ίσης αξίας με το φόρο. Το μεταβιβαζόμενο κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης μπορεί να είναι αντικείμενο του φόρου ή μη και να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου στον υπόχρεο σε φόρο, που ζητά την εξόφληση του φόρου με την παραχώρηση. Στην περίπτωση που το κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης είναι αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς και ανήκει κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου στους κληρονόμους ή δωρεοδόχους, μπορεί να μεταβιβασθεί από όλους τους συγκυρίους ή από έναν από αυτούς, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί διανομή μεταξύ αυτών.
β) Ο υπόχρεος σε φόρο υποβάλλει την αίτηση για μεταβίβαση στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενη από λεπτομερή κατάλογο των αντικειμένων. Στην περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης είναι αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, η αίτηση για μεταβίβαση υποβάλλεται με την οικεία δήλωση φόρου ή μέχρι την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου. Στην περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης δεν είναι αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, η αίτηση για μεταβίβαση υποβάλλεται με την οικεία δήλωση φόρου ή μέχρι το στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφο της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή του συμβολαίου της δωρεάς αντίστοιχα. Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, η οποία, μετά από αυτοψία, παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται περί μνημείων, ή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, όταν πρόκειται περί εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης.
γ) Κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η εξέταση του σχετικού αιτήματος, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται:γα) να προβαίνει σε συμψηφισμό (άρθρο 83 του ν.δ. 356/74 Κ.Ε.Δ.Ε.) των απαιτήσεων του αιτούντος κατά του Δημοσίου με τις οφειλές του προς το Δημόσιο για την εξόφληση των οποίων ζητά να παραχωρήσει τα κινητά,γβ) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης, γγ) να λαμβάνει μέτρα είσπραξης προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
δ) Μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, αντίστοιχα, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία συναινεί για τη μεταβίβαση των συγκεκριμένων αντικειμένων στο Δημόσιο και ορίζει το κρατικό μουσείο στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν τα ως άνω αντικείμενα (πολιτιστικά αγαθά) ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό μουσείο για να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο Δημόσιο εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, στο ουσιαστικά εποπτευόμενο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσείο, στο οποίο πρόκειται να κατατεθούν προς έκθεση τα άνω εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, εφόσον τα τελευταία συνδέονται, καταρχήν, με τους σκοπούς του και παρέχονται τα εχέγγυα για την προστασία και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διατήρησης, φύλαξης και έκθεσης.
ε) Η Επιτροπή συντάσσει εκτιμητική έκθεση σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας έξι μηνών, αφότου ο φάκελος περιήλθε στη γραμματεία της Επιτροπής.
στ) Ως αξία των παραχωρούμενων κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης λαμβάνεται υποχρεωτικά εκείνη που προσδιορίζεται από την ειδική εκτιμητική Επιτροπή που συγκροτείται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, βάσει της οποίας υπολογίζεται και ο οικείος φόρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας των παραχωρούμενων αντικειμένων και του φόρου που αναλογεί στα κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης. Αν, μετά τον προσδιορισμό της αξίας, ο υπόχρεος σε φόρο αμφισβητήσει την αξία θεωρώντας ότι αυτή είναι ανώτερη ή κατώτερη της πραγματικής, έχει τη δυνατότητα αφενός να προσφύγει κατά της πράξης προσδιορισμού του φόρου κληρονομίας ή δωρεάς στα διοικητικά δικαστήρια, εφόσον τα παραχωρούμενα κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης αποτελούν αντικείμενο του φόρου, και αφετέρου να ανακαλέσει, εν όλω ή εν μέρει, την αίτησή του για την παραχώρηση των αντικειμένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την προϋπόθεση ότι θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της εκτίμησης.
ζ) Η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των κινητών μνημείων, εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, συντελείται με την παράδοση αυτών στον προϊστάμενο του αρμόδιου κρατικού μουσείου, στο οποίο αυτά κατατίθενται, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό μουσείο για να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο Δημόσιο εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, στον προϊστάμενο του ουσιαστικά εποπτευόμενου και αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσείου, στο οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού της παραγράφου υπό στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου αυτά κατατίθενται. Κατά την παράδοση αυτών συντάσσεται εις τριπλούν πρωτόκολλο και υπογράφεται, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο του άνω κρατικού μουσείου ή προκειμένου περί εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης από τον προϊστάμενο του ουσιαστικά εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και αναγνωρισμένου από αυτό, μουσείου, στο οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού της άνω παραγράφου υπό στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, αυτά κατατίθενται και από τον υπόχρεο σε φόρο, στον οποίο παραδίδεται ένα αντίγραφο. Στο πρωτόκολλο παράδοσης αναφέρονται το ποσό του φόρου, για την εξόφληση του οποίου παραχωρείται το κινητό μνημείο ή εικαστικό ή άλλο έργο τέχνης, τα στοιχεία του κληρονομουμένου και του κληρονόμου και η ημερομηνία θανάτου ή, στην περίπτωση δωρεάς, τα στοιχεία του δωρητή και του δωρεοδόχου και τα στοιχεία του οικείου συμβολαίου.
η) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των κινητών μνημείων, εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο προϊστάμενος του αρμόδιου κρατικού μουσείου στο οποίο αυτά κατατίθενται, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικό μουσείο για να κατατεθούν τα μεταβιβαζόμενα στο Δημόσιο εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, ο προϊστάμενος του, ουσιαστικά εποπτευόμενου και αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού, μουσείου, στο οποίο σύμφωνα με την άνω απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αυτά κατατίθενται, υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για συμψηφισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία του αντικειμένου που μεταβιβάστηκε. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού αυτού υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για μεταβίβαση του κινητού μνημείου ή εικαστικού ή άλλου έργου τέχνης για εξόφληση του φόρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.