Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Διαπραγματευσεις

0 Comments

Όταν επιλέγεται ένα ακίνητο για αγορά προτού καταρτιστεί η συμφωνία πρέπει ο αγοραστής να συμβουλευθεί δικηγόρο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι το ακίνητο αυτό προσφέρεται για τον σκοπό τον που επιθυμεί ο αγοραστής , εάν υπάρχουν επιμέρους στοιχεία της αγοραπωλησίας που χρήζουν προσοχής κλπ.

Στο στάδιο αυτό μπορεί να δοθεί κάποια προκαταβολή προκειμένου να «δεσμευτεί» ο πωλητής ότι δεν θα διαθέσει αλλού το ακίνητο αλλά και ότι ο αγοραστής δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει.

Με την προκαταβολή συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό από τον δικηγόρο που αναφέρει τους όρους της πωλήσεως δηλαδή την περιγραφή του ακινήτου , ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων , ορίζεται το τίμημα της πωλήσεως , ο χρόνος εξόφλησης και υπογραφής του συμβολαίου, κλπ.

Όλα αυτά βέβαια είναι ενδεικτικά και ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να αναφερθούν έτεροι όροι της μεταβίβασης.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν εξασφαλίζει την μεταβίβαση ακινήτου σε περίπτωση υπαναχώρησης του πωλητή η του αγοραστή όμως αποτελεί μία απόδειξη για το ποσό της προκαταβολής και μπορούν να αναζητηθούν τυχόν έξοδά που έγιναν ενόψει της μεταβιβάσεως από τους συμβαλλόμενους κλπ ,όμως οι τυχόν ρήτρες(πχ αρραβώνας) είναι άκυρες.

Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου το οποίο εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τους συμβαλλόμενους και διασφαλίζεται η εγκυρότητα της των ρητρών αυτών.

Κατά το στάδιο αυτό παραδίδει ο πωλητής στον αγοραστή τους τίτλους του ακινήτου προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ποτέ στο στάδιο αυτό δεν παραδίδεται η κατοχή του ακινήτου στον αγοραστή διότι αυτό μπορεί να οδήγηση σε σοβαρά προβλήματα και απρόβλεπτες καταστάσεις.