Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Αγωγη Αποδοσης Μισθιου απο καθυστερηση με Καταγγελια

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Διαδικασια Αποβολης Απο Το Μισθιο >  Αγωγη Αποδοσης Μισθιου απο καθυστερηση με Καταγγελια
0 Comments
Αγωγη Αποδοσης Μισθιου απο καθυστερηση με Καταγγελια

Ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής εάν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα έχει την εναλλακτική δυνατότητα να καταγγείλει τη μισθωτική σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου.

Στην πράξη η καταγγελία της προσωπικής συμβάσεως γίνεται με το δικόγραφο της αγωγής που ζητείται η απόδοση του μισθίου και που κοινοποιείται στον μισθωτή. Ο μισθωτής για να αποκρούσει την καταγγελία της μίσθωσης Λόγω καθυστέρησης του μισθώματος είναι υποχρεωμένος εντός 30 ημερών από την επίδοσή της αγωγής η της καταγγελίας να καταβάλει στον εκμισθωτή τα οφειλόμενα ενοίκια τους τόκους αυτό και  και τα έξοδά καταγγελίας εάν προσδιορίζονται στο δικόγραφο της αγωγής.

Σε περίπτωση μη καταβολής των ανωτέρω οφειλών και εντός της ανωτέρω προθεσμίας η μισθωτική σύμβαση θεωρείται  ότι έχει λυθεί με την ασκηθείσα καταγγελία.  Το δικαίωμα καταγγελίας του εκμισθωτή προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  597 και 598 του Αστικού Κώδικα και  επιπλέον ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις ότι αν λυθεί η μισθωτική σύμβαση δια της καταγγελίας του άρθρου 597 ο μισθωτής υπέχει υποχρέωση έναντι του εκμισθωτή σε αποζημίωση για την τυχόν πρόωρη λύση της μισθωτικής σύμβασης.

Η επιλογή της ασκήσεως της αγωγής του άρθρου 597 του Αστικού Κώδικα εναπόκειται στον πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος θα σταθμίσει τα συμφέροντα του  του εκμισθωτή και θα επιλέξει εάν θα ασκήσει κατά του  μισθωτή διαταγή απόδοσης μισθίου η αγωγή εξώσεως λόγω δυστροπίας η αγωγή με καταγγελία του άρθρου 597.