Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Απόδοση Μισθίου

0 Comments
Λήξη της Μισθωτικής Σύμβασης – απόδοση Μισθίου

Αγωγή Απόδοσης Μισθίου Λόγω Λήξεως της Μισθωτικής Σύμβασης

Μια μισθωτική σύμβαση λήγει όταν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκεια καθώς και χρόνος της νόμιμης διάρκειας (δηλαδή της ελαχίστης εκείνης διάρκειας που προβλέπεται από τον νόμο). Εάν μία  μισθωτική σύμβαση λήξει και αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί τότε θεωρείτε ότι καθίσταται αορίστου και καταγγέλλεται οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μπορεί να ασκηθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αγωγή με αίτημα την απόδοση του μισθίου. Εάν η μισθωτική σύμβαση δεν έχει λήξει και πάλι μπορεί να ασκηθεί αγωγή απόδοσης μισθίου με αίτημα επίσης την απόδοση του μισθίου αλλά με τον χρονικό περιορισμό ότι το μίσθιο θα αποδοθεί μετά την επομένη της λήξης της μισθωτικής σύμβασης.