Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Αναγκαστική Απαλλοτριωση

0 Comments

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΕΚ: Α 17 20010206 / 06.05.2001
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17) και σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου η ισχύς του αρχίζει από 06.05.2001. Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), αντί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μπορεί να γίνει ανταλλαγή του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου με ακίνητο κυριότητας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο αυτό.

Αρθρο: 1
Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτού, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, για δημόσια ωφέλεια. Κηρύσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού.
Η κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα για κήρυξη της απαλλοτρίωσης καταλαμβάνει:
α. Ολα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) και έχουν χρηματοδοτηθεί από την αντίστοιχη ΣΑΕΠ ανεξαρτήτως εμβαδού της καταλαμβανόμενης έκτασης, πλην των έργων που αφορούν το Εθνικό Οδικό Δίκτυο που έχει χαρακτηριστεί Διευρωπαϊκό ή ανήκουν σε προστατευόμενες από το νόμο, από διεθνείς ή από άλλες διακρατικές συμφωνίες περιοχές.
β. Τα έργα που δεν έχουν ενταχθεί στο Π.Ε.Π., εφόσον η προς
απαλλοτρίωση έκταση είναι μικρότερη των 100.000 τετραγωνικών μέτρων . Εάν η έκταση είναι μεγαλύτερη από 1 00.000 τετραγωνικά μέτρα, η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών , οι οποίοι είναι αρμόδιοι και για τυχόν συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις ανεξαρτήτως εμβαδού. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. δύναται να αυξάνεται το όριο της εδαφικής έκτασης του εδαφίου αυτού.
Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω των ιδιαιτερoτήτων του έργου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. με αιτιολογημένη εισήγησή του. παραπέμπει το ζήτημα κήρυξης της απαλλοτρίωσης στον Υπουργό
Οικονομικών.
Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων μεγάλης σημασίας. κατά την κρίση του αρμόδιου εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η απαλλοτρίωση δύναται να κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε από τη δημοσίευση αυτή.
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών και στο αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργείο αντίγραφο της απαλλοτριωτικής πράξης και δύο αντίτυπα του οικείου κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα.
4. Αντίγραφο της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης διαβιβάζεται από την αρχή που την εξέδωσε στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση.