Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Ανείσπρακτα Μισθώματα

0 Comments
μισθωσεις κατοικιας Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

Τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν φορολογούνται εάν προηγουμένως έχει ασκηθεί σχετική αγωγή η έχει εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου η διαταγή καταβολής μισθωμάτων που προσκομίζονται και κατατίθενται  στην αρμοδία Δ.Ο.Υ πριν την υποβολή της  δήλωσης φόρου  εισοδήματος για το διάστημα που αφορούν.

Επίσης συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος στην Δ.Ο.Υ (ακολουθεί υπόδειγμα για το περιεχόμενο της δήλωσης word,pdf) χωρίς την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής( ορισμένες Δ.Ο.Υ απαιτούν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν προσκομίζεται αγωγή απόδοσης μίσθιου)  καθώς και οι εκθέσεις επιδόσεως  .. Αφού καταχωρηθούν όλα τα ανωτέρω στοιχεία από την αρμοδία Δ.Ο.Υ που θα υποβληθούν είτε δια της παρουσίας σας  είτε ηλεκτρονικά στην συνέχεια τα μη εισπραχθέντα ενοίκια  καταχωρούνται στην δήλωση φόρου εισοδήματος έντυπο  Ε2 ως ανείσπρακτα  και δεν φορολογούνται. Εάν έχετε ασκήσει αγωγή  απόδοσης μισθίου η καταβολής μισθωμάτων τότε δεν φορολογούνται τα μισθώματα που αναφέρονται στην αγωγή ως οφειλόμενα μόνον και όχι τα τυχόν μεταγενέστερα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή μέχρι την απόδοση του μισθίου(εάν υπάρξει εθελούσια αποχώρηση του μισθωτή ).Το ίδιο ισχύει και για την διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων. Έτσι εάν μεσολαβήσει επιπλέον διάστημα οφειλής  από το αναφερόμενο   στις ανωτέρω  διαδικαστικές πράξεις τότε απαιτείται νε αγωγή ή νέα διαταγή καταβολής μισθωμάτων που να συμπεριλαμβάνει την νέα οφειλή. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνουν και τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Επιπλέον, για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δε συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων [(άρθρο 72 παρ. 66 ν.4172/2013, όπως προστέθηκε μετο άρθρο 32 του ν.4797/2021 (Α’ 66)].Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί με τους προβλεπόμενους τρόπους και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης. Εάν έχει κοινοποιηθεί εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει δια-ταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4172/2013. Στην περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.12.

Αν δεν έχετε προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την είσπραξη των μισθωμάτων μπορείτε να εκδώσετε δια του δικηγόρου σας άμεσα από το αρμόδιο δικαστήριο διαταγή καταβολής μισθωμάτων με ελάχιστο κόστος .

Υπεύθυνη Δήλωση: WORD PDF

ΠΟΛ 1024/2016

ΠΟΛ 1102/2016   

Άρθρο 32 Νόμου 4797/2021

ΠΟΛ Α118/26.5.2021