Ως αναγκαστική απαλλοτρίωση ορίζεται η αφαίρεση της κυριότητας της  ιδιοκτησίας με διοικητική πράξη. Συνήθως στην πράξη υπάρχει σύγχυση όταν  χρησιμοποιείται ο ορός απαλλοτρίωση που είναι γενικός και για να δηλώσει αδόκιμα την νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

Εδώ πρέπει να γίνεται διάκριση της κατάστασης ενός ακινήτου το οποίο με πράξη της Διοίκησης έχει κυρηχθεί απαλλοτριωτέο πλην όμως δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μεταβολή στην ιδιοκτησία μπορεί το ακίνητο να μεταβιβαστεί περαιτέρω σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη, στο δε συμβόλαιο μεταβίβασης πρέπει να αναγράφεται η απόφαση για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης που αποτελεί τρόπο τινά ελάττωμα του ακινήτου αφού ενέχει περιορισμούς ως προς το δικαίωμα κυριότητας του ακινήτου και γι αυτό άλλωστε φορολογείται με μικρότερο συντελεστή τρόπο για την καταβολή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ.

Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται συμφώνα με το άρθρο 7 του ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που ορίζει μεταξύ των άλλων ότι …….. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο της αποζημίωσης προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά κατά τον παρόντα νόμο ή με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζημίωση “η δικαστική δαπάνη, η οποία επιδικάζεται κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4, καθώς και η αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων” κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το επόμενο άρθρο 8.

Έτσι λοιπόν μετά την συντέλεση της απαλλοτρίωση επέρχεται η απώλεια της κυριότητας του ακινήτου και συνακόλουθα η μεταβολή της ιδιοκτησίας ……..Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανόνα υπάρχουν όπως η DE FACTO απαλλοτρίωση κλπ.

Ο δικηγορος κατά την διαδικασία της απαλλοτριωσης εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, και οφείλει να επιμελείται την πρόοδο της απαλλοτριωτικής διαδικασίας να διεκδικήσει και να επιτύχει την πλήρη και δίκαιη αποζημίωση του εντολέα του και την ταχύτερη είσπραξη της άλλως την πλήρη αποδέσμευση του ακινήτου αν τούτο είναι εφικτό.