Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Αποζημίωση για Στέρηση Χρήσης Ακινήτου

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Αποζημίωση για Στέρηση Χρήσης Ακινήτου
0 Comments

Υπόδειγμα αίτησης για στέρηση χρήσης ακίνητου εντός σχεδίου πόλεως

ΑΙΤΗΣΗ

                                    1)………                             2)………

ΠΡΟΣ

Την ……… εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για την επιτροπή του αρθρου19 παρ.6 του ν. 3028/2002,

——————–

Είμαστε συγκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου καθένας από εμάς ενός τμήματος ακινήτου, που ευρίσκεται στη θέση …και σύμφωνα με την …….γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κρίθηκε απαραίτητη η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς όπως αυτό απεικονίζεται στο με Α/Α …….κτηματολογικό διάγραμμα της Δ/νσης Αποτυπώσεων του Τ ΑΠ. Το ανωτέρω ακίνητο μας είναι εντός σχεδίου πόλεως και έχει περιέλθει σε μείζονα έκταση στην κυριότητα καθενός από εμάς ως ακολούθως ………;.

Στο ανωτέρω ακίνητο μας βρίσκονται αρχαιολογικά ευρήματα …………

Η κατά προορισμό χρήση του ως άνω ακινήτου λόγω της θέσεως του είναι εμπορική, λόγω δε των αρχαιολογικών ανασκαφών και της ανάδειξης των σημαντικών αρχαιοτήτων και της μεγάλης προστασίας του χώρου στερούμεθα οριστικά της κατά προορισμό χρήσης του ακινήτου,είμεθα δε δικαιούχοι αποζημίωσης για την στέρηση χρήσης του ακίνητου μας για την οποία στέρηση καταβάλλεται πλήρης αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα αρχαιολογικό νόμο και δη στο άρθρο 19 παρ. 3 του ν.3028/2002 .

Επειδή η πλήρης αποζημίωση για την οριστική στέρηση της χρήσης του ακινήτου μας ανέρχεται σε …….. ευρώ για το διάστημα από ……. μέχρι …….. και αναλυτικότερα για πέντε έτη ………..

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτεθέντων που αποδεικνύονται εξ εγγράφων και που σας τα προσκομίζουμε σε κάθε περίπτωση ,παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε άμεσα την παρούσα αίτησή μας στην αρμοδία επιτροπή που έχει συσταθεί προκειμένου να μας επιδικαστεί η δικαιούμενη αποζημίωση σε καθένα από εμάς για την στέρηση χρήσης του ακινήτου μας την τελευταία πενταετία το συντομότερο δυνατό.

 

ΑΘΗΝΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος