Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Παραστάσεις σε Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Παραστάσεις σε Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)
0 Comments

Παραστάσεις σε Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο(ΚΑΣ).

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) είναι ένα πολυμελές όργανο με 17 τακτικά και 17 αναπληρωματικά μέλη που προεδρεύετε απόν εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με ποικίλες αρμοδιότητες που μεταξύ των άλλων γνωματεύει περί της κηρύξεως η μη της αναγκαστικής απαλλοτρίωση ενός ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς η την απ΄ ευθείας εξαγορά του και τούτο αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω συνέχισης της διαδικασίας .

Η απόφαση του επί του ανωτέρω ζητήματος είναι γνωμοδοτική και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα . Το ΚΑΣ συνεδριάζει από μία έως το πολύ δύο φορές εβδομαδιαίως. Ο ιδιοκτήτης η ο πληρεξούσιος δικηγόρος του μπορεί να παραστεί κατά την συνεδρίαση του και να υποστηρίξει την άποψη του περί της αναγκαιότητας της απαλλοτρίωσης μονό εάν προηγουμένως έχει υποβάλει στην Γραμματεία του ΚΑΣ σχετική αίτηση. Επίσης δικαιούται να λάβει αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων και πρακτικών συνεδριάσεων του ΚΑΣ.