Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Uncategorized >  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ
0 Comments


Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή του πολεοδομικού βάρους για μεγάλο χρονικό διάστημα και πέραν του ευλόγου χρόνου χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και έχοντας υποστεί τον περιορισμό της χρήσης του ακινήτου κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός από το δικαίωμα του να ζητήσει την άρση της δέσμευσης του ακινήτου του, έχει την παράλληλη αξίωση , για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από την εν λόγω δέσμευση .Η ηθική βλάβη, συνίσταται κυρίως στη στενοχώρια, αβεβαιότητα και ψυχική ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης εξαιτίας της εμπλοκής τους σε μακροχρόνιες διενέξεις με τη διοίκηση, για το ύψος της οποίας συνήθως λαμβάνεται υπ΄ όψη α) ο συνολικός χρόνος στέρησης της χρήσης του ακινήτου, , β) το μέγεθος του ακινήτου και η τοποθεσία του, γ) η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του μεριδίου δ)η οικονομική και κοινωνική-επαγγελματική κατάσταση πολίτη κλπ. Η επιδίκαση αποζημίωσης πέραν της ηθικής βλάβης για διαφυγόντα κέρδη είναι εξαιρετικά δυσχερές να επιτευχθεί αφού κατά την κρατούσα νομολογία άποψη απαιτείται εξαιρετικά ιδιαίτερος και λεπτομερής προσδιορισμός αυτής και πρέπει μνημονεύονται τυχόν ειδικές περιστάσεις ή ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα, από τα οποία να προκύπτει προσδοκία κέρδους. Ισχυρισμοί όπως πχ θα ανοικοδομούσα το ακίνητο και θα είχα εισοδήματα από την εκμίσθωση των ακινήτων δεν γίνονται αποδεκτοί. Οι αξιώσεις αυτές ασκούνται με κατάθεση αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.