Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Αποζημίωση για μη Ανοικοδόμηση Ακινήτου σε περίπτωση μακροχρόνιας δέσμευσης

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Απαλλoτριωσεις, Νομικές Εργασίες >  Αποζημίωση για μη Ανοικοδόμηση Ακινήτου σε περίπτωση μακροχρόνιας δέσμευσης
0 Comments

Αποζημίωση για μη ανοικοδόμηση ακινήτου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων για την άρση της  πολεοδομικής  δέσμευσης/απαλλοτρίωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Απαλλοτριώσεων η Διοίκηση υποχρεούται να άρει την απαλλοτρίωση   όταν  αυτή εμπίπτει στις αναφερόμενες  περιπτώσεις και σε περίπτωση αρνήσεως της η άρση  βεβαιώνεται με δικαστική απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων. Όμως στις πολεοδομικές  απαλλοτριώσεις/δεσμεύσεις απαιτούνται και περαιτέρω ενέργειες από την Διοίκηση προκειμένου να  καταστεί οικοδομήσιμο το ακίνητο. Η  άρνηση της Διοίκησης να επιφέρει μερική τροποποίηση του σχεδίου πόλης   ώστε να παύσουν πλέον οι  υφιστάμενες οι πολεοδομικές δεσμεύσεις σε εκτέλεση της εκδοθείσης δικαστικής απόφασης , αποτελεί παράνομη πράξη κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ και υποχρεούται η Διοίκηση σε αποζημίωση , εάν η άνω παράνομη παράλειψη είναι διαρκής και συνεχίζει να υφίσταται για ικανό χρονικό διάστημα, και εάν εξαιτίας της εν λόγω παράλειψης δεν μπόρεσε ο θιγόμενος ιδιοκτήτης   να αξιοποιήσει την το ακίνητό του .Η παράνομη παράλειψη είναι διαρκής, ως προς τη ζημία που προκλήθηκε σε στον ιδιοκτήτη για κάθε έτος,  και  αρχίζει νέα αυτοτελής παραγραφή, πενταετούς διάρκειας, από το τέλος του κάθε έτους .Επίσης ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιδικαστεί στον ιδιοκτήτη επιπλέον και ηθική βλάβη. Βεβαίως είναι εκτενέστατη  η περιγραφή όλων των ειδικότερων περιπτώσεων υπάρξεως ευθύνης της Διοίκησης έναντι παρανόμων  πολεοδομικών πράξεων και παραλείψεων.