Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Ελεγχος των Τιτλων Ακινητου

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Ελεγχος των Τιτλων Ακινητου
0 Comments

Απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των τίτλων κτήσεως του ακινήτου ο οποίος πρέπει να ανατρέχει τουλάχιστον 40 έτη πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης (δηλαδή από την Δημοσίευση στο τεύχος ΑΑΑΠ στο ΦΕΚ). Οι τίτλοι (40 ετών) πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά μη διεκδίκησης, βαρών, ιδιοκτησίας και μεταγραφής.

Σε περίπτωση που η απαλλοτριούμενη έκταση υπάγεται σε Δήμο που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση προσκομίζεται το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Οταν υπάρχει προβολής δικαιωμάτων από το Δημόσιο η έρευνα των τίτλων πρέπει να ανατρέχει μέχρι το 1880 ανάλογα με τον χρόνο ενσωμάτωσης της περιοχής στην Ελληνική Επικράτεια. Η απόδειξη της κυριότητος η άλλου εμπράγματου δικαιώματος από τον δικαιούχο της αποζημίωσης γίνεται ύστερα από αίτηση του που εκδικάζεται από το αρμόδιο δικαστήριο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ο αιτών εκπροσωπείται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Απαιτείται μεταξύ των άλλων και βεβαίωση από μηχανικό ο οποίος βεβαιώνει ότι οι τίτλοι (συμβόλαια) του αιτούντος εφαρμόσθηκαν επί του απαλλοτριωμένου και ότι αυτός έχει καταστεί κύριος της απαλλοτριούμενης έκτασης.

 

Επίσης προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας περί μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου επί της απαλλοτριούμενης η ρυμοτομούμενης έκτασης και βεβαίωση της αρμοδίας Δασικής Υπηρεσίας για τον χαρακτηρισμό της απαλλοτριούμενης έκτασης.

Σε περίπτωσης έλλειψης η μη προσκόμισης από τον δικηγόρο της απαλλοτρίωσης κάποιου δικαιολογητικού η έγγραφου διατάσσεται από την Δικαστή η συμπλήρωση του φάκελου.

Σε περίπτωση προβολής δικαιωμάτων από το Δημόσιο στην απαλλοτριούμενη έκταση με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο η αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων παραπέμπεται να δικαστεί κατά την τακτική διαδικασία.