Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Επισημάνσεις πριν την Κατάρτιση μιας Μισθωτικής Σύμβασης

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Μίσθωσεις Ακινήτων >  Επισημάνσεις πριν την Κατάρτιση μιας Μισθωτικής Σύμβασης
0 Comments

  • Ελέγχεται εάν  από το ύψος των εισοδημάτων του μισθωτή μπορεί να καλυφθεί η μισθωτική δαπάνη και επίσης επικουρικά μπορεί να ζητηθεί από τον μισθωτή να εγγυηθεί υπέρ αυτού  εγγράφως  και τρίτο πρόσωπο .Ο όρος της εγγύησης που είναι ειδικός και συντάσσεται από τον δικηγόρο αναγράφεται στο μισθωτήριο που υπογράφεται επιπρόσθετα και από τον εγγυητή. Σε περίπτωση εμπορικής μίσθωσης όταν ο μισθωτής είναι εταιρεία κρίνεται σκόπιμο νε εγγυώνται υπέρ της μισθώτριας εταιρείας και οι εταίροι της  την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μισθώσεως.
  • Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι ανενεργή. Για τον σκοπό αυτό δίδεται εντολή διακοπής  στον πάροχο ενέργειας που ήταν συνδεδεμένο το μίσθιο εάν δεν έχει πράξει τούτο ο προηγούμενος ενοικιαστής .Έτσι δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί στο μέλλον ο ιδιοκτήτης από τυχόν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος (για τα απλήρωτα δημοτικά τέλη όμως βαρύνεται) . Είναι σύνηθες το φαινόμενο λόγω της υπάρχουσας κρίσης ενοικιαστές να εγκαταλείπουν τα μίσθια λόγω οφειλών ρεύματος ,απλήρωτων  ενοικίων  , κοινοχρήστων κλπ και να αναζητούν νέα μίσθια .Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται  επί πλέον  ο ιδιοκτήτης ότι ο μελλοντικός ενοικιαστής δεν έχει οφειλές ρεύματος .Κρίνεται σκόπιμο  να υπάρχει στο μισθωτήριο όρος περί παράδοσης της χρήσης του μισθίου μετά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου με τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Οι οφειλές από  ΕΥΔΑΠ ή άλλο φορέα εκτός από τον ενοικιαστή βαρύνουν και τον ιδιοκτήτη.
  • Πρέπει να προσδιορίζεται στο μισθωτήριο ποιοι θα κατοικούν στο μίσθιο και κυρίως να αναγράφονται στα στοιχεία του ή συζύγου του ενοικιαστή διότι σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου θα πρέπει να κοινοποιείται και σε αυτόν το σχετικό δικόγραφο σε περίπτωση που το μίσθιο χρησιμοποιείται σαν κυρία κατοικία (οικογενειακή στέγη).
  • Πρέπει να ερωτάται ο ενοικιαστής για τον λόγο που τυχόν ζητά μετεγκατάσταση και να ελέγχεται η αξιοπιστία του .
  • Πρέπει να καταχωρίζεται στο μισθωτήριο όρος ως προς την κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστηρίου σε περίπτωση δικαστικών διαφορών (πχ καθυστέρηση μισθώματος)ιδίως σε περιοχές που αλλού κατοικεί ο ιδιοκτήτης και αλλού βρίσκεται στο μίσθιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση να ερωτάται και ο δικηγόρος που μελλοντικά  που θα προβεί στις ενέργειες αυτές αν υπάρξει ανάγκη.
  • Επίσης πρέπει να καταχωρίζεται στο μισθωτήριο ο σχετικός όρος εάν δεν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης την παραμονή κατοικίδιων στο μίσθιο.
  • Σε περίπτωσης εκμίσθωσης του μισθίου σε αλλοδαπό εκτός ΕΕ θα πρέπει να προσάγεται και η σχετική άδεια παραμονής και να αναφέρεται ο αριθμός της  στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο ότι τυχόν επισκευές του μισθίου  ή τουλάχιστον εκείνες που προέρχονται από συνήθη χρήση (όπως πχ αντικατάσταση του θερμοσίφωνα μετά από μακροχρόνια χρήση, επισκευή υδραυλικών ειδών κλπ ) επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
  • Σε περίπτωση που το μίσθιο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ανήλικο το μισθωτήριο λόγω της ιδιαιτερότητας του ως προς την σύνταξη αλλά και την καταχώριση του στην ΑΑΔΕ πρέπει να συντάσσεται από τον νομικό σύμβουλο.
  • Βεβαίως η απαρίθμηση των ανωτέρω επισημάνσεων είναι ενδεικτική και  κάθε περίπτωση έχει και την ιδιαιτερότητα της , που ο δικηγόρος θα σας ενημερώσει αναλυτικά ,απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εκμίσθωση ενός ακινήτου διότι σε περίπτωση  μη εκπλήρωσης  των υποχρεώσεων του ενοικιαστή και  τυχόν εξώσεώς του η ζημία θα είναι σημαντική.