Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Δικηγορος καταγγελια Εμπορικης Μισθωσης

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Εμπορικές Μισθώσεις >  Δικηγορος καταγγελια Εμπορικης Μισθωσης
0 Comments
μισθωσεις

Μια εμπορική μισθωτική σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον μισθωτή με τους όρους που προβλέπονται από  το άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 17 Ν.3853/2010 που ορίζει : «Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.»

Η ανωτέρω διάταξη φέρεται καταργηθείσα με τη διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4242/2014 που αναφέρει επί λέξει «Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της.» Πάρα δε την κατάργηση του άρθρου 43 του ΠΔ 34/1995 περί καταγγελίας μεταμέλειας της συμβάσεως μισθώσεως από τον μισθωτή, η ανωτέρω διάταξη του εδ.γ΄ της παρ.1 του Ν.34/1995 περί του ότι η καταγγελία αυτή γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της, έχει ακριβώς τη ίδια διατύπωση με το εδ. β΄ του καταργηθέντος άρθρου 43 του ΠΔ, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.3853/ 2010,με απάλειψη της προϋπόθεσης η οποία έθετε το καταργηθέν άρθρο, περί ελάχιστης χρονικής διάρκειας της μίσθωσης και επίσης με απάλειψη της υποχρέωσης του μισθωτή να καταβάλει στον εκμισθωτή αποζημίωση. Έτσι πρέπει να ερμηνευθεί η ατελής διάταξητου εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4242/2014 διότι θα ήταν αδιανόητο να δηχθούμε ότι καταργήθηκε το κατοχυρωμένο στην νομοθεσία από το 1998 έστω και με διαφορετικές προϋποθέσεις  δικαίωμα μεταμέλειας του μισθωτή.

Βεβαίως η ανωτέρω απαρίθμηση των μισθωτικών συμβάσεων είναι και των όρων αυτών είναι ενδεικτική αφού υπάρχουν και οι μισθωτικές συμβάσεις του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κλπ που διέπονται από ειδικότερες διατάξεις .

O δικηγορος που θα συντάξει την μισθωτικη σύμβαση θα ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται εκατέρωθεν με την κατάρτισή της.