Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Μεταγραφή Απαλλοτριωτικής Απόφασης.

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Μεταγραφή Απαλλοτριωτικής Απόφασης.
0 Comments

Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού Η αρχή που κήρυξε την απόφαση απαλλοτρίωσης είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΚΑΑ να διαβιβάσει αντίγραφο της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΑΑ παρ.1 ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να καταχωρίσει την απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού. Η σημείωση αυτή γίνεται με βάση το διαβιβαζόμενο στον υποθηκοφύλακα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 , αντίγραφο της απαλλοτριωτικής απόφασης με το οικείο κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. Στην ίδια προθεσμία ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να χορηγεί ατελώς στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων στο απαλλοτριούμενο, καθώς και πιστοποιητικό για τις τυχόν εγγραφές στο βιβλίο διεκδικήσεων. Τέλος στην περίπτωση που ο υποθηκοφύλακας, αν και διαβιβάστηκαν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά, δεν μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους να ανεύρει τις οικείες μερίδες, υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο . Βεβαίως την διαδικασία αυτή μπορεί να κινήσει και ο δικηγόρος του θιγομένου ιδιοκτήτη εάν επιθυμεί να επισπεύσει εκείνος την πρόοδο της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Το στάδιο όμως αυτό σύμφωνα με το 17 ΚΑΑ παρ.2 αποτελεί αναγκαία προδικασία για καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο.