Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Μεταγραφή της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Μεταγραφή της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού
0 Comments

Τα εκάστοτε αρμόδια όργανα είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΚΑΑ να διαβιβάσουν αντίγραφο της απόφασης της πράξης με την οποία κυρώνεται η πράξη εφαρμογής η αναλογισμού στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΑΑ παρ.1 ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να καταχωρίσει την πράξη αυτή στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού. Η σημείωση αυτή γίνεται με βάση το διαβιβαζόμενο στον υποθηκοφύλακα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 , αντίγραφο της πράξης αυτής με το οικείο τοπογραφικό διάγραμμα μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. Στην ίδια προθεσμία ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να χορηγεί ατελώς στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων στο απαλλοτριούμενο, καθώς και πιστοποιητικό για τις τυχόν εγγραφές στο βιβλίο διεκδικήσεων. Τέλος στην περίπτωση που ο υποθηκοφύλακας, αν και διαβιβάστηκαν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά, δεν μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους να ανεύρει τις οικείες μερίδες, υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο . Βεβαίως την διαδικασία αυτή μπορεί να κινήσει και ο δικηγόρος του θιγομένου ιδιοκτήτη εάν επιθυμεί να επισπεύσει εκείνος την πρόοδο της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Το στάδιο όμως αυτό σύμφωνα με το 17 ΚΑΑ παρ.2 αποτελεί αναγκαία προδικασία για καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο.

Η διάταξη του άρθρου 12 παρ.7 εδ. α  του ΝΔ 1337/1983 ορίζει επί λέξει……… « με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην πράξη εφαρμογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται  αποζημίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του  ν. δ/τος  από  17.7.1923  και  του  ν.δ/τος  797/1971….»

Τέλος η διάταξη του άρθρου 48 παρ.7 εδ. α του  Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) ορίζει επί λέξει……..  « Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του νομάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα ακίνητα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού, και μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο»