Ρυμοτομικά βάρη – Δικηγόρος

0 Comments

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗΜε το νόμο 4579/2020 δίνεται ο ορισμός της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αυτό που στην πράξη θεωρούμε κοινώς ρυμοτομικό βάρος εξ αιτίας του οποίου καθίσταται αδύνατη εν άλω η εν μέρει η ανοικοδόμηση του ακινήτου. Έτσι ο νόμος ορίζει ως ρυμοτομική απαλλοτρίωση την απαλλοτρίωση που επιβάλλεται στο ακίνητο κατά την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την […]

Πολεοδομικά βάρη – Δικηγόρος

0 Comments

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΤα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) που αφορούν τον αστικό χώρο και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που αφορούν το μη αστικό χώρο αποτελούν τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασµού.Το Γ.Π.Σ. αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η […]

Το Γραφείο μας – Υπηρεσίες

0 Comments

Αναλαμβάνει να συνδράμει τον πωλητή ή τον αγοραστή σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες να συντάξει τα αναγκαία συμφωνητικά και κυρίως μέσω των συνεργατών που διαθέτει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην ταυτότητα του ακινήτου εάν δηλαδή έχουν συντελεστεί με νόμιμο τρόπο οι τυχόν αναφερόμενες υπαγωγές τακτοποίησης η νομιμοποίησης του ακινήτου με έμπειρο […]

Μεταγραφή Του Συμβολαίου – έξοδα

0 Comments

Για να επέλθει η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στον αγοραστή απαιτείται ακόμα ένα βήμα δηλαδή να μεταγραφεί το συμβόλαιο πωλήσεως στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (υπολογισμός εξόδων) ή να καταχωρηθεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο (υπολογισμός εξόδων) καταβάλλοντας την αμοιβή ή το αναλογούν τέλος. Επί άμισθου υποθηκοφυλακείου η αμοιβή ανέρχεται σε 0,475% πλέον ΦΠΑ 24% του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο […]

Συμβόλαιο Μεταβίβασης – έξοδα Μεσίτη

0 Comments

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και καταβληθεί ο φόρος μεταβιβάσεως ορίζεται η ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου κατά την οποίαν ο αγοραστής μεταβιβάζει το ακίνητο και ο πωλητής καταβάλλει το τίμημα. Αν και δεν είναι αναγκαία η παρουσία του δικηγόρου κατά τον νόμο κατά την υπογραφή του συμβολαίου είναι απολύτως αναγκαίο να παραβρίσκονται οι δικηγόροι […]

Επιλογή Συμβολαιογράφου-δικαιολογητικά – Αμοιβή

0 Comments

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να επιλέξει το συμβολαιογράφο που θα συντάξει τα συμβόλαια μεταβίβασης αφού είναι εκείνος που καταβάλλει την αμοιβή του. () Συνήθως κυμαίνεται σε ποσοστό 1,2%-2% επί του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο η της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Ο συμβολαιογράφος θα […]

Ελεγχος Τίτλων Ακινήτου – Αμοιβή Δικηγόρου

0 Comments

Αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το επόμενο στάδιο της αγοράς του ακινήτου όπου ο δικηγόρος θα μεταβεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο η και στο Κτηματολογικό γραφείο προκειμένου να ελέγξει εάν στο ακίνητο υπάρχουν βάρη, προσημειώσεις κατασχέσεις , διεκδικήσεις και γενικά θα εξακριβωθεί με σαφήνεια το δικαίωμα κυριότητος του πωλητή καθώς και η αλληλουχία των τίτλων του […]

Διαπραγματευσεις

0 Comments

Όταν επιλέγεται ένα ακίνητο για αγορά προτού καταρτιστεί η συμφωνία πρέπει ο αγοραστής να συμβουλευθεί δικηγόρο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι το ακίνητο αυτό προσφέρεται για τον σκοπό τον που επιθυμεί ο αγοραστής , εάν υπάρχουν επιμέρους στοιχεία της αγοραπωλησίας που χρήζουν προσοχής κλπ. Στο στάδιο αυτό μπορεί να δοθεί κάποια προκαταβολή προκειμένου να «δεσμευτεί» […]

ανεισπρακτα ενοικια

Ανείσπρακτα Μισθώματα και Υπεύθυνη Δήλωση σε Υπόδειγμα

0 Comments

Τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν φορολογούνται εάν προηγουμένως έχει ασκηθεί σχετική αγωγή η έχει εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου η διαταγή καταβολής μισθωμάτων που προσκομίζονται και κατατίθενται  στην αρμοδία Δ.Ο.Υ πριν την υποβολή της  δήλωσης φόρου  εισοδήματος για το διάστημα που αφορούν. Επίσης συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος στην Δ.Ο.Υ (ακολουθεί υπόδειγμα για το περιεχόμενο της […]

Καταχώριση του Μισθωτηρίου

Καταχώριση του Μισθωτηρίου

0 Comments

Είναι απόλυτα ορθό και επιβεβλημένο με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου να γίνεται συγχρόνως και καταχώριση των στοιχείων της μίσθωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  και συγχρόνως η αποδοχή της μίσθωσης  από τον μισθωτή διότι έτσι διασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης για την δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου, αλλά και για την  περίπτωση που δεν διαθέτει ΑΦΜ ο […]