Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Ιεραρχική Προσφυγή

0 Comments
ιεραρχικη προσφυγη απαλλοτριωσεις

Η ιεραρχική προσφυγή που είναι σκόπιμο να ασκείται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο απευθύνεται προς την προϊσταμένη αρχή δηλαδή τον Υπουργό Πολιτισμού και ζητείται δι αυτής η ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων (αποφάσεων) των προϊσταμένων των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η ιεραρχική προσφυγή έχει σαν αίτημα την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης , στρέφεται δε κατά μιας ατομικής και όχι κανονιστικής πράξης .

Λόγοι και οι αιτίες για τις οποίες μπορεί να ασκηθούν μία ιεραρχική προσφυγή όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 24 του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας είναι αρκετοί η αρίθμηση των οποίων δεν είναι δυνατή επί του παρόντος. Συνήθως ζητείται η ακύρωση των πράξεων των προϊσταμένων εφορειών αρχαιοτήτων σχετικά με την άρνηση χορήγησης οικοδομικής άδειας η διενέργειας οικοδομικών εργασιών η τροποποιήσεις υφιστάμενων κατασκευών και προσθήκη νέων. Επίσης ένας άλλος συχνός λόγος άσκησης ιεραρχικής προσφυγής είναι η απόρριψη από την Εφορεία αρχαιοτήτων της χορήγησης αδείας λειτουργίας καταστήματος, επίσης η άρνηση έγκρισης μίσθωσης του αρχαιολογικού χώρου και τέλος η άρνηση αδειοδότησης λειτουργίας κάποιας επένδυσης ή επενδυτικού προγράμματος που αφορά κυρίως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα , ιχθυοκαλλιέργειες και λοιπές άλλες επενδύσεις
Συνήθως για την εξέταση των ιεραρχικών προσφύγων απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου Κεντρικού Αρχαιολογικού συμβουλίου για θέματα μείζονος σημασίας, ή του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ανάλογα με το αντικείμενο και συμφώνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του αρχαιολογικού νόμου στα ο οποία επιβάλλεται η παράσταση των προσφευγόντων δια του πληρεξουσίου των δικηγόρου για την υποστήριξη των επιχειρημάτων τους και την ανάπτυξη της ουσιαστικής και νομικής πλευράς του θέματος
Τέλος οι εκδιδόμενες αποφάσεις από τον Υπουργό πολιτισμού επί ιεραρχικών προσφύγων προσβάλλονται Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ακολουθεί το άρθρο 24 του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας βάσει του οποίου προβλέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής.

Άρθρο 24 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
Αίτηση θεραπείας – Ιεραρχική προσφυγή

1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προίσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).
2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία.
4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της.

⇒ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ