Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Ρυμοτομικά βάρη – Δικηγόρος

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Uncategorized >  Ρυμοτομικά βάρη – Δικηγόρος
0 Comments

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ
Με το νόμο 4579/2020 δίνεται ο ορισμός της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αυτό που στην πράξη θεωρούμε κοινώς ρυμοτομικό βάρος εξ αιτίας του οποίου καθίσταται αδύνατη εν άλω η εν μέρει η ανοικοδόμηση του ακινήτου. Έτσι ο νόμος ορίζει ως ρυμοτομική απαλλοτρίωση την απαλλοτρίωση που επιβάλλεται στο ακίνητο κατά την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την δημιουργία σε αυτό οι κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Όμως τα επιμέρους ερωτήματα είναι α) πόσο διάστημα μπορεί υφίσταται ένα ρυμοτομικό βάρος η μια ρυμοτομική απαλλοτρίωση β) ποια η διαδικασία άρσης αυτού και γ) ποια η διαδικασία της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (όλα τα ανωτέρω αναπτύσσονται στις προηγούμενες ενότητες). Πάντως απαιτείται η συνδρομή δικηγόρου για τα θέματα αυτά.

ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Ο νόμος 4579/2020 στο κεφάλαιο «Η» αυτού θέτει ένα νέο και λειτουργικότερο πλαίσιο των διατάξεων για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Απλοποιεί την διαδικασία άρσης της ρυμοτομικής και απαλλάσσει τον πολίτη από το πλήθος των εγγράφων που όφειλε να προσκομίσει για να υποβάλει ο πολίτης αίτηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Θέτει όρια στις διαδοχικές επανεπιβολές ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και θεσπίζει ταχεία διαδικασία για την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων μετά την οριστική άρση μιας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την εφαρμογή διαδικασίας εντός στενών χρονικών πλαισίων. Αίρονται οι καθυστερήσεις στην άρση των απαλλοτριώσεων ώστε να τεθεί οριστικό τέλος στην στέρηση της ιδιοκτησίας και την καταστρατήγηση του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Τέλος περιέχει μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή των διατάξεων του σε προγενέστερες άρσεις ρυμοτομικών βαρών και ορίζει ότι οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Καθίσταται πλέον αποτελεσματικότερος ο ρόλος του εντολοδόχου δικηγόρου στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα πελάτη του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Δήμοι κατ΄ αρχήν δεν συμφωνούν με τέτοιου είδους ρυθμίσεις καθόσον μειώνονται εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι με συνέπεια την επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και την στέρηση των ελευθέρων αδόμητων χώρων της πόλης . Απαιτείται λοιπόν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο διαρκής παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών κυρίως των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας και δη εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων και η προσφυγή του πολίτη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του στα Διοικητικά Δικαστήρια και Αρχές για τις παραλείψεις η πλημμέλειες αυτών.

ΑΡΘΡΑ 87-93 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4759.2020 : PDF

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ
Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή του πολεοδομικού βάρους για μεγάλο χρονικό διάστημα και πέραν του ευλόγου χρόνου χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και έχοντας υποστεί τον περιορισμό της χρήσης του ακινήτου κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός από το δικαίωμα του να ζητήσει την άρση της δέσμευσης του ακινήτου του, έχει την παράλληλη αξίωση , για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από την εν λόγω δέσμευση .Η ηθική βλάβη, συνίσταται κυρίως στη στενοχώρια, αβεβαιότητα και ψυχική ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης εξαιτίας της εμπλοκής τους σε μακροχρόνιες διενέξεις με τη διοίκηση, για το ύψος της οποίας συνήθως λαμβάνεται υπ΄ όψη α) ο συνολικός χρόνος στέρησης της χρήσης του ακινήτου, , β) το μέγεθος του ακινήτου και η τοποθεσία του, γ) η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του μεριδίου δ)η οικονομική και κοινωνική-επαγγελματική κατάσταση πολίτη κλπ. Η επιδίκαση αποζημίωσης πέραν της ηθικής βλάβης για διαφυγόντα κέρδη είναι εξαιρετικά δυσχερές να επιτευχθεί αφού κατά την κρατούσα νομολογία άποψη απαιτείται εξαιρετικά ιδιαίτερος και λεπτομερής προσδιορισμός αυτής και πρέπει μνημονεύονται τυχόν ειδικές περιστάσεις ή ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα, από τα οποία να προκύπτει προσδοκία κέρδους. Ισχυρισμοί όπως πχ θα ανοικοδομούσα το ακίνητο και θα είχα εισοδήματα από την εκμίσθωση των ακινήτων δεν γίνονται αποδεκτοί. Οι αξιώσεις αυτές ασκούνται με κατάθεση αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.