Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα
0 Comments

Στις αρχαιολογικές απαλλοτριώσεις το τοπογραφικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσονται από την Διεύθυνση Απεικονίσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων(ΝΠΔΔ) Η ορθή σύνταξη τους έχει μεγάλη σημασία για την εκταμίευση της αποζημίωσης αλλά και για τον καθορισμό της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος από το Δικαστήριο. Επικείμενα ή συστατικά του ακινήτου που δεν θα αποτυπωθούν και δεν θα συμπεριληφθούν στην κτηματολογικό πίνακα, εάν δεν αποζημιωθούν ,δεν επιδρά τούτο επί της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης αλλά δημιουργεί ιδιαίτερη αξίωση του θιγόμενου ιδιοκτήτη να στραφεί κατά της Διοίκησης και να ζητήσει αποζημίωση κατ΄ άρθρον 105 Εισ.Ν.Α.Κ. Για την σύνταξή τους το άρθρο 3 παρ1&2 του Κ.Α.Α ορίζει:

1. Για την έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτούνται:

α) κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται η απαλλοτριούμενη έκταση και οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.»

β) κτηματολογικός πίνακας ο οποίος να εμφανίζει τους εικαζόμενους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών και λοιπών συστατικών που τυχόν υπάρχουν σε κάθε ιδιοκτησία και

γ) τήρηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση του έργου, που προβλέπονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το ν. 1650/1986 και την κ.υ.α.69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ67Β), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές.

Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας, κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων, επί του οποίου δέον να εμφαίνεται, ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογισθεί το συνολικό εμβαδό της απαλλοτριούμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας ιδιοκτησιών πρέπει να συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εντός εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.»

δ) εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος,

ε) έκθεση της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας και της Δασικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση. Στις περιπτώσεις δ’ και ε’ οι εκθέσεις συντάσσονται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη του δικαιώματος της ιδιοκτησίας έγγραφα και διαγράμματα.

2. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας συντάσσονται υποχρεωτικά με βάση τις τελευταίες αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δημόσια αρχή, εφόσον υφίστανται και εκτός των άλλων αποτυπώνουν και τα τμήματα των ιδιοκτησιών που μένουν εκτός απαλλοτρίωσης, σε ικανή επιφάνεια, ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός της μείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου.» Τα στοιχεία αυτά μπορεί να συνταχθούν και μετά προηγούμενη έγκαιρη πρόσκληση των ιδιοκτητών να παραδώσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, οπότε εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος.

Αν η αρχή που είναι αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης κρίνει ότι τα στοιχεία των περιπτώσεων α’ και β της προηγούμενης παραγράφου είναι ατελή ή έχουν ανάγκη διόρθωσης, τα αναπέμπει στην υπηρεσία που τα συνέταξε ή ενέκρινε προς συμπλήρωση ή διόρθωση………