Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Υπομνήματα και ενστάσεις  σε Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Νομικές Εργασίες >  Υπομνήματα και ενστάσεις  σε Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες
0 Comments

Aπό τον   συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 38, 39 και 41 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας,  αναδύεται  η έννοια  των άρθρων 2 παρ. 1 έως 3, 3 παρ. 6 και 5 παρ. 2 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), συνάγεται ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) και το Σχέδιο  Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί την γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων και περιλαμβάνει, κατ’ αρχήν, γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις, που συνιστούν ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Κατ’ εξαίρεση, το Γ.Π.Σ. ή το ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ρυθμίσεις, συνδεόμενες αρρήκτως με τους ως άνω γενικούς ορισμούς. Τόσο οι γενικοί ορισμοί και κατευθύνσεις, όσο και οι τυχόν, κατά τα ανωτέρω, ειδικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Γ.Π.Σ. ή το  ΣΧΟΟΑΠ, το οποίο αποτελεί, κατά το σύστημα του νόμου, το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία συνιστά το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση της πράξης εφαρμογής. Εξ άλλου, σε περίπτωση κατά την οποία το Γ.Π.Σ., κατά την διατύπωση και το όλο περιεχόμενό του, περιέχει σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ορισμένα ακίνητα, οι οποίες δεν χρειάζονται εξειδίκευση όπως τα ανωτέρω αναφερόμενα κατά το επόμενο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, τότε τα ακίνητα αυτά απαγορεύεται ήδη από την έγκριση του Γ.Π.Σ. να διατεθούν για άλλη χρήση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εν λόγω δέσμευση δεν πρέπει παραταθεί πέραν των κατά το Σύνταγμα ανεκτών ορίων, τότε, κατά την έννοια των διατάξεων που παρατέθηκαν στην προηγουμένη σκέψη, η διοίκηση οφείλει άμεσα να προβεί σε όλες στις νόμιμες διαδικασίες  για την απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών.

Συνήθως επί ορισμένων ακινήτων υφίσταται μακροχρόνιες δεσμεύσεις κατά την έννοια των ανωτέρω εκτεθέντων κυρίως εκείνων των ακινήτων  που προβλέπονται για κοινωφελείς χρήσεις , σχολεία κλπ  και δεν έχει  καταστεί δυνατή  η περαιτέρω αξιοποίηση και ανοικοδόμησή τους.

 Διοίκηση οφείλει να προβαίνει  στις απαιτούμενες ενέργειες  για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής και σε περίπτωση παραβιάσεως των σχετικών διατάξεων να ο ιδιοκτήτης προβαίνει   στις αναγκαίες ενστάσεις και αναφορές.