Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Δικαστική Αναγνώριση Δικαιούχων

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Απαλλoτριωσεις, Νομικές Εργασίες >  Δικαστική Αναγνώριση Δικαιούχων
0 Comments
μισθωσεις κατοικιας Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

(Υπόδειγμα αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων )

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Ό.. συζύγου Μ.. Φ..το γένος …. κάτοικου ……

 

ΚΑΤΑ

 

1)Δήμου Χ…….. Αττικής που εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Δημάρχου του.

2) .

3) ..

4) .

5) .

6) .

7) .

8) .

9) .

——–

 

 

Με την υπ΄ αριθ. 8369/Π-303 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Δ αριθμό φύλλου 473/26.5.1992 το υπ΄ αριθμό 712γ  Ο.Τ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου ………. Αττικής χωροθετήθηκε σαν χώρος πλατείας υπέρ του Δήμου Χαλανδρίου.

Τμήμα της εκτάσεως που ρυμοτομείται εμφαίνεται στο από 2.4.2001 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Μ. Χατζημιχαήλ και στην υπ΄ αριθ. 6/2001 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως  λόγω ρυμοτομίας  η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. Πρωτοκόλλου 11102/331/01 απόφαση της Διευθύντρια της Δ/σης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής με την οποία καθορίσθηκαν  οι υπόχρεοι προς αποζημίωση για την παραπάνω αιτία και είναι εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται η παρούσα αίτηση.

Η ανωτέρω πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως  λόγω ρυμοτομίας  μαζί με την κυρωτική της πράξη και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με το ΦΕΚ τεύχος Δ αριθμό φύλλου 473/26.5.1992  μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου ………στον τόμο 346 και με αύξοντα αριθμό 169.

Ειδικότερα ο πρώτος των καθ΄ ων Δήμος …….. Αττικής υποχρεούται να με αποζημιώσει για τμήμα της ρυμοτομούμενης έκτασης α) για το μισό της έκτασης  με στοιχεία (1-2-Δ-Γ-1), συνολικού εμβαδού διακοσίων πέντε μέτρων (205,00) τετρ. μέτρων, δηλαδή για εκατόν δύο και 50% (102,50) τετρ. Μέτρα  β) για το ένα τρίτο της έκτασης με στοιχεία (Α-Β-1-2-Α), συνολικού εμβαδού τριάντα τριών και 57% (33,57) τετρ. μέτρων, δηλαδή για ένδεκα και 19% (11,19) τετρ. μέτρα. γ)  για το μισό της έκτασης με στοιχεία (1-2-Δ-Γ-1), συνολικού εμβαδού διακοσίων πέντε (205,00) τετρ. μέτρων, δηλαδή για εκατόν δύο και 50% (102,50) τετρ. Μέτρα δ) για το ένα τρίτο της έκτασης με στοιχεία (Α-Β-1-2-Α), συνολικού εμβαδού τριάντα τριών και 57% (33,57) τετρ. μέτρων, δηλαδή για ένδεκα και 19% (11,19) τετρ. μέτρα.

    Οι υπόλοιποι των καθ΄ ων υποχρεούται να με αποζημιώσουν για τμήμα της ρυμοτομούμενης έκτασης ήτοι για το ένα τρίτο της έκτασης, με στοιχεία (Α-Β-1-2-Α) συνολικού εμβαδού τριάντα τριών και 57% (33,57) τετρ. μέτρων δηλ. για ένδεκα και 19% (11,19) τετρ. μέτρα..

Επειδή κατέστην κυρία ολοκλήρου της ανωτέρω ρυμοτομούμενης έκτασης με το υπ΄ αριθ. 23.161 συμβόλαιο  του συμβολαιογράφου Πειραιώς Β.Δ. Π.  που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών υποθηκοφυλακείου ….. στον τόμο… και με αύξοντα αριθμό … με το οποίο μεταβίβασε σε εμένα κατά ψιλή κυριότητα και κατ΄ επικαρπία στον σύζυγό μου Μιχαήλ Φώτση  λόγω προικός (ήδη μετά την κατάργηση της προίκας με τον νόμο περιήλθε σε εμένα κατά πλήρη κυριότητα ) ο πατέρας μου Κ.Τ.του Β. και της Μ.  ένα αγροτεμάχιο στην θέση Λούτσες της κτηματικής περιφέρειας Δήμου …. στην θέση Τ… εκτάσεως συνολικά μέτρων 238,58 μέτρων εμφαινόμενο στο από 14.3.1956 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Χρήστου Μιχαηλίδου που είναι προσαρτημένο στο υπ΄ αριθμό ….. συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Ευθυμίου Ιατρίδου και εμφαίνεται με τον αριθμό 3,συνορευόμενον Βορειανατολικώς με ιδιωτική οδό επί προσώπου μέτρων δώδεκα και 0,67 (12,67), Βορειοδυτικώς με το υπ’ αριθμόν 2 του ιδίου τετραγώνου αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας A Μ. επί πλευράς μέτρων δέκα οκτώ και 0,66 (18,66), Ανατολικομεσημβρινώς με ιδιωτική οδό πλάτους μέτρων εξ (6) επί προσώπου μέτρων δέκα εννέα (19) και Δυτικομεσημβρινώς με το υπ’ αριθμ. 5 ιδίου τετραγώνου αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Α..ς Ν. Μ. επί πλευράς μέτρων δώδεκα και 0,67 (12,67), και περίήλθεν εις αυτόν εξ αγοράς πάρα της Α. Ν Μ δυνάμει του υπ’ αριθμό … έτους 1959 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Ευθυμίου Ιατρίδου, νομίμως μεταγεγραμμένου εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου … εν τόμω ΛΣΤ και υπ’ αύξοντα αριθμόν 29, σε συνδυασμό προς την υπ’ αριθμόν ….έτους 1962 εξοφλητική πράξη του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίου Ευθυμίου Ιατρίδη νομίμως μεταγεγραμμένη εις τα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμω ΝΣΤ και υπ’ αύξοντα αριθμόν 482 .Εις την τελευταία Α.  Ν. Μ. το αγροτεμάχιο τούτο είχε περιέλθει σε μείζονα έκταση  με το υπ΄ αριθμό 9269/6.6.1945 προικοσύμφωνο του συμβολαιογράφου ….. παρά του πατρός της Ν. Μ….που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου …  στον τόμο 1312 και με αύξοντα αριθμό 48 σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 692/1958 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία λύθηκε αμετάκλητα ο               γάμος της μετά του Χ. Π….υ .

Επειδή έχω καταστεί κύρια του ανωτέρω ρυμοτομούμενου ακινήτου μου και δια τακτικής άλλως εκτάκτου χρησικτησίας αφού νέμομαι τούτο εγώ μεν από του έτους 1965 ότε και περιήλθε τούτο σε μένα συνεχώς και αδιαλείπτως  έκτοτε με διάνοια κυρίου ασκώντας σ’ αυτό (και μαζί μου και ο σύζυγός μου Μ.λ Φ…. μέχρι την νομοθετική κατάργηση της προικός)όλες εκείνες τις πράξεις νομής πού είναι σύμφωνες με τον προορισμό του και ειδικότερα συντάσσοντας τοπογραφικά διαγράμματα τούτου, καθαρίζοντας το από τα διάφορα ζιζάνια, κλπ και πριν από εμένα οι ανωτέρω δικαιοπάροχοί μου ενέμοντο το ακίνητο τούτο με τα ίδια προσόντα ασκούντες επ’ αυτού εμφανείς πράξεις νομής όπως καλλιεργούντες τούτο, φυτεύοντας καρποφόρα δένδρα κλπ και με την πεποίθηση ιδίας κυριότητας από αμνημονεύτων ετών και πριν το έτος 1880.Επειδή ουδέν βάρος προσημειώσεως , υποθήκης, κατάσχεσης και διεκδίκησης υφίσταται επί του ρυμοτομούμενου ακινήτου μου και μοναδικός κύριος είμαι εγώ υπάρχει νόμιμη περίπτωση όπως αναγνωρισθώ δικαιούχος της μελλούσης να κατατεθεί ή να καταβληθεί αποζημιώσεως για την απαλλοτρίωση του ανωτέρω ακίνητου της.

Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή.

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ-ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.

Να αναγνωρισθώ δικαιούχος της μελλούσης να κατατεθεί ή να καταβληθεί αποζημιώσεως του ανωτέρω ρυμοτομούμενου ακινήτου μου .

Να καταδικαστούν οι καθ΄  ών στην δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ