κινητα μνημεια κατοχη

Άδεια Κατοχής Κινητών Μνημείων

0 Comments

ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ H κατοχή κινητών μνημείων προβλέπεται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (ν.3028/2002) που αναφέρονται κατωτέρω. O πολίτης για την κατοχή κινητού μνημείου υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχαιολογική αρχή του τόπου που βρίσκεται το κινητό μου σημείο συνοδευόμενη από μία υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω). Επίσης θα πρέπει να δικαιολογήσει […]

ιεραρχικη προσφυγη απαλλοτριωσεις

Ιεραρχική Προσφυγή

0 Comments

Η ιεραρχική προσφυγή που είναι σκόπιμο να ασκείται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο απευθύνεται προς την προϊσταμένη αρχή δηλαδή τον Υπουργό Πολιτισμού και ζητείται δι αυτής η ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων (αποφάσεων) των προϊσταμένων των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η ιεραρχική προσφυγή έχει σαν αίτημα την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης , στρέφεται δε κατά μιας ατομικής […]

κεντρικο αρχαιολογικο συμβουλιο

Αρχαιολογικά Συμβούλια

0 Comments

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού, η λειτουργία δε και αρμοδιότητες αυτού προβλέπονται από το άρθρο 50 του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4858/ 2021 Άρθρο 50 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), που αποτελείται από δεκαεπτά […]

Παραγραφή της αποζημίωσης – Επιστροφή παρακατάθεσης σε Δημόσιο και ιδιώτες

0 Comments

Η αξίωση είσπραξης της αποζημίωσης παραγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων όπως   τροποποιήθηκε  την παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 4070/2012 που αναφέρει 1.Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωση που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά, παραγράφεται μετά την παρέλευση οκταετίας από την αποδεδειγμένη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου […]

Αναγνώριση της κυριότητας επί των οδών

0 Comments

Από τις διατάξεις των άρθρων 966, 967, 968 ΑΚ προκύπτει ότι κοινόχρηστα πράγματα είναι τα προοριζόμενα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος πράγματα, τα οποία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ευρύτερος, αόριστος, αλλ’ όχι κατ’ ανάγκην απεριόριστος αριθμός προσώπων. Μεταξύ των κοινόχρηστων πραγμάτων, κατά την ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 967 ΑΚ, είναι και οι οδοί, επομένως […]

Αποζημίωση πλήρης ακόμα και σε περίπτωση απαγόρευσης ανοικοδόμησης του ακινήτου.

0 Comments

Συνήθως τα ακίνητα που βαρύνονται με αναγκαστική απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς βρίσκονται είτε σε κηρυγμένο αρχαιολογικό η εντός Ζώνη Α και δεν οικοδομούνται .Η αποζημίωση που επιδικάζεται για ένα μη οικοδομήσιμο οικόπεδο είναι πενιχρά. Όμως δε στην περίπτωση αυτή σύμφωνα δε και με την πάγια νομολογία του Α.Π , 1898/1999 ΑΠ (316524) (ΕΕΝ 2001/480)Τρ. πληροφ. […]

Αναγκαστική Απαλλοτριωση

0 Comments

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΕΚ: Α 17 20010206 / 06.05.2001 Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17) και σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου η ισχύς του αρχίζει από 06.05.2001. Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152), αντί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μπορεί να γίνει […]

Διατήρηση της απαλλοτρίωσης

0 Comments

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 11 παρ.3 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4024/2011 και στην συνέχεια με το άρθρο 18 Ν. 4949/2022 (Α’ 126/30.06.2022) ορίζεται … Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της […]

Δυνατότητα άρσης της Απαλλοτρίωσης και Οικοδομησιμότητα του Ακινήτου.

0 Comments

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του Κώδικα Αναγκαστικων Απαλλοτριωσεων, αναφέρεται ότι: «1. Η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτριωση δύναται με απόφασή της να την ανακαλέσει, ολικώς ή μερικώς, πριν συντελεστεί, τηρώντας τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 1 για την κήρυξη αυτής. Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι:2. Η αναγκαστικη απαλλοτρίωση […]

μισθωσεις κατοικιας Νομικό Πλαίσιο και Περιορισμοί

Δικαστική Αναγνώριση Δικαιούχων

0 Comments

(Υπόδειγμα αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   ΑΙΤΗΣΗ   Ό.. συζύγου Μ.. Φ..το γένος …. κάτοικου ……   ΚΑΤΑ   1)Δήμου Χ…….. Αττικής που εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Δημάρχου του. 2) . 3) .. 4) . 5) . 6) . 7) . 8) . 9) . ——–     Με την […]