εμπορικες μισθωσεις

Εμπορικες Μισθωσεις ΠΡΙΝ την 1-3-2014

0 Comments

Οι  Εμπορικες Μισθωσεις που εχουν συναφθει πριν την 1-3-2014 έχουν υποχρεωτική τουλάχιστον 12ετή διάρκεια ακόμα και εάν έχει ορισθεί από την σύμβαση μικρότερη διάρκεια συμφώνα με το άρθρο 13 παρ.1 εδάφιο α του νόμου 4242/2014, (φεκ 50 Α/28.02.2014) που ορίζει « οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται […]

εμπορικες μισθωσεις διαρκεια μισθωσης

Εμπορικες Μισθωσεις ΜΕΤΑ την 1-3-2014

0 Comments

Οι Εμπορικες Μισθωσεις που εχουν συναφθει μετα την 1-3-2014 έχουν υποχρεωτική τουλάχιστον 3ετή διάρκεια ακόμα και εάν έχει  ορισθεί από την σύμβαση μικρότερη διάρκεια συμφώνα με το άρθρο 13 παρ.1 εδάφιο β του νόμου 4242/2014, (φεκ 50 Α/28.02.2014) που ορίζει «Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο […]

μισθωσεις

Δικηγορος καταγγελια Εμπορικης Μισθωσης

0 Comments

Μια εμπορική μισθωτική σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον μισθωτή με τους όρους που προβλέπονται από  το άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 17 Ν.3853/2010 που ορίζει : «Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα […]

αναπροσαρμογη εμπορικης μισθωσης

Αναπροσαρμογη Μισθωματος Εμπορικης Μισθωσης

0 Comments

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μπορεί να συμφωνηθεί ρήτρα αναπροσαρμογής του μισθώματος ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Συνήθως συμφωνείται ένα ποσοστό αναπροσαρμογής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. όμως πολύ δύσκολα θα δεχθεί ένας μισθωτής μία ρήτρα αναπροσαρμογής που θα ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο της αναπροσαρμογής του τιμαρίθμου κόστους ζωής και ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ […]

προαπαιτουμενα εμπορικη μισθωση

Επισημανσεις και Προαπαιτουμενα Εμπορικης Μισθωσης

0 Comments

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Πριν από την εκμίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη πρέπει να ερευνάται προηγουμένως κατά πόσο το ακίνητο αυτό μπορεί να εκμισθωθεί για τη συγκεκριμένη χρήση  να ερευνάται ο κανονισμός της πολυκατοικίας εάν υπάρχει Καθώς επίσης και να ερευνάται εάν η προβλεπόμενη χρήση επιτρέπεται από την πολεοδομική κατάσταση του […]