Μεταγραφή Απαλλοτριωτικής Απόφασης.

0 Comments

Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού Η αρχή που κήρυξε την απόφαση απαλλοτρίωσης είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΚΑΑ να διαβιβάσει αντίγραφο της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα για να ενεργήσει την οικεία καταχώριση. Σύμφωνα με το […]