Επισημάνσεις πριν την Κατάρτιση μιας Μισθωτικής Σύμβασης

0 Comments

Ελέγχεται εάν  από το ύψος των εισοδημάτων του μισθωτή μπορεί να καλυφθεί η μισθωτική δαπάνη και επίσης επικουρικά μπορεί να ζητηθεί από τον μισθωτή να εγγυηθεί υπέρ αυτού  εγγράφως  και τρίτο πρόσωπο .Ο όρος της εγγύησης που είναι ειδικός και συντάσσεται από τον δικηγόρο αναγράφεται στο μισθωτήριο που υπογράφεται επιπρόσθετα και από τον εγγυητή. Σε […]