Μεταγραφή Του Συμβολαίου – έξοδα

0 Comments

Για να επέλθει η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στον αγοραστή απαιτείται ακόμα ένα βήμα δηλαδή να μεταγραφεί το συμβόλαιο πωλήσεως στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (υπολογισμός εξόδων) ή να καταχωρηθεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο (υπολογισμός εξόδων) καταβάλλοντας την αμοιβή ή το αναλογούν τέλος. Επί άμισθου υποθηκοφυλακείου η αμοιβή ανέρχεται σε 0,475% πλέον ΦΠΑ 24% του τιμήματος που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο […]