Συλλογή και Αξιολόγηση Αποδεικτικού Υλικού

0 Comments

Συλλογή και Αξιολόγηση Αποδεικτικού Υλικού από τον Δικηγόρο επί της απαλλοτρίωσης Εκτός από την συλλογή των τίτλων ιδιοκτησία του ακίνητου και των σχετικών δικαιολογητικών απαιτείται η συγκέντρωση συγκριτικών στοιχείων για την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου .Επί της αξίας αυτού απαιτείται γνωμάτευση της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του Κώδικα Απαλλοτριώσεων που προεδρεύετε συνήθως από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ,Υπάλληλο της […]