Λήξη της Μισθωτικής Σύμβασης – απόδοση Μισθίου

Απόδοση Μισθίου

0 Comments

Αγωγή Απόδοσης Μισθίου Λόγω Λήξεως της Μισθωτικής Σύμβασης Μια μισθωτική σύμβαση λήγει όταν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκεια καθώς και χρόνος της νόμιμης διάρκειας (δηλαδή της ελαχίστης εκείνης διάρκειας που προβλέπεται από τον νόμο). Εάν μία  μισθωτική σύμβαση λήξει και αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί τότε θεωρείτε ότι καθίσταται αορίστου και καταγγέλλεται […]