Δημήτρης Πολλάλης - Δικηγόρος

Τηλ. 210-6753730

Κιν. 6974 602 316

Email

pollalisdi@yahoo.gr

Ληξη της Μισθωτικης Συμβασης – Αποδοση Μισθιου 

Δημήτρης Πολλάλης Δικηγόρος  > Ληξη Της Μισθωτικης Συμβασης >  Ληξη της Μισθωτικης Συμβασης – Αποδοση Μισθιου 
0 Comments
Λήξη της Μισθωτικής Σύμβασης – απόδοση Μισθίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει την απόδοση του μισθίου είτε πρόκειται για εμπορική μίσθωση (που έχει συναφθεί μετά την 1/3/2014) είτε για μίσθωση κύριας κατοικίας όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος και εφόσον έχει  παρέλθει τριετία από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης.

Στην πράξη όταν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να παραμείνει ο μισθωτής μετά τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης στο μίσθιο και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω όροι δύναται να ασκήσει αγωγή απόδοσης του μισθίου  λόγω λήξεως  της μισθωτικής συμβάσεως.   Υπάρχει δυνατότητα η αγωγή απόδοσης του μισθίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο  να ασκηθεί και πριν τη λήξη της μισθωτικής συμβάσεως  πρόωρα κατά το άρθρο  69 του Κπολδ που όμως το αίτημα της αγωγής θα είναι να αποδοθεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής δεν θα χρειαστεί να περιμένει να λήξει πρώτα η σύμβαση και μετά να ασκήσει την αγωγή. Έτσι εξοικονομείται σημαντικός χρόνος  αφού είναι δυνατόν  η δικαστική απόφαση που διατάσσει την απόδοση του μισθίου να έχει εκδοθεί πριν τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης.

Εάν η μίσθωση μετά τη συμβατική της και τη νόμιμη λήξη της έχει παραταθεί τότε αυτή καθίσταται αορίστου χρόνου και καταγγέλλεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου  609 του Αστικού Κώδικα   που ορίζει …….«Στη μίσθωση με αόριστη διάρκεια η καταγγελία του προηγούμενου άρθρου, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, γίνεται……… Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά διαστήματα μακρότερα από ένα μήνα, τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του Μαρτίου ή του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου ή του Δεκεμβρίου κάθε έτους»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΗΞΕΩΣ